ANGELOLOGIA

Inne artykuły:

  POWRÓT

Angelologia  - część: 1.

 

Istnieje wiele podań i wierzeń na temat ilości Aniołów – Duchów i Bożych posłańców - we Wszechświecie. I tak:

- Święty Jan w Apokalipsie: „miriady miriad / tysiące tysięcy”,

- św. Alojzy Gonzaga pisał: „[Ilość św. Aniołów] jest (...) tak wielka, że nie tylko przenosi liczbę ludzi obecnie żyjących, lecz także wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli i jeszcze do dnia Sądu żyć będą.

- Mędrzec (Koh 1,2) — mnogość tych duchów błogosławionych równa się piaskom morza i liczbie gwiazd, których nikt zliczyć nie może.[1]

 

Hierarchie anielskie

Tradycja Kościoła głosi, że istnieje dziewięć anielskich chórów. Według Pseudo-Dionizego Areopagity — żyjącego w V wieku jednego z największych chrześcijańskich autorytetów w dziedzinie angelologii, który po raz pierwszy zebrał naukę o anielskiej hierarchii w jedną całość[i][2]

Pomimo, że jest ich tak wielu — tak jak ludzi, z których każdy człowiek jest inny — tak samo nie ma dwóch takich samych aniołów. Każdy z nich w inny sposób odbija w sobie doskonałość Bożą i tym lepiej to czyni, im sam jest doskonalszy. Jest obrazem boskiej doskonałości….[3]

Zgrupowani w anielskich chórach Aniołowie tworzą swoistą hierarchię w postaci „rozchodzących się. wokół Boga kręgów, oznaczające stopień „anielskiej” doskonałości (mniej lub bardziej doskonałej wiedzy i poznania) i bliskości w stosunku do Boga.”; są anioły „mądrzejsze i mniej mądre”, lub — „mniej lub bardziej doskonałe, mocniejsze i mniej mocne.”[4]

 

Podział na dziewięć chórów jest również wpisany w inną, obszerniejszą hierarchię bytów — w swoistą mistyczną piramidę, na której wierzchołku (a może raczej nad nią jako jej stwórca) stoi byt najdoskonalszy — sam Bóg, źródło dobra i życia, a na samym dole znajduje się materia nieożywiona. Pośrednimi bytami są w tej piramidzie aniołowie (od najdoskonalszych do najmniej doskonałych), człowiek, zwierzęta, rośliny.

 

Aniołowie wyżej umiejscowieni w hierarchii — doskonalsi i będący bliżej Boga — oświecają i przekazują wiedzę i „Boże światło” aniołom niższym w hierarchii, niejako pouczają tych, którzy znajdują się niżej od nich. Jest to swoista hierarchia oczyszczania i bycia oczyszczanym, doskonalenia innych i bycia doskonalonym.

 

„Doskonałość każdego, komu jest przyznana jakaś rola w hierarchii — pisał Pseudo-Dionizy Areopagita — polega na tym, by wznosić się, według należnej mu miary, do naśladowania Boga; i, co jeszcze bardziej jest rzeczą boską, stawać się, jak mówi Pismo, «współdziałającym z Bogiem», i promieniować, tak dalece, jak jest to możliwe, przejawiającym się w nim boskim działaniem”[5].

Tak, jak zwracamy się do Boga z wszelkimi prośbami naszymi, zwracajmy się także do aniołów z każdego poziomu ich hierarchii.

 

Schematycznie przedmiotową hierarchię w obliczu Boga można przedstawić w sposób następujący:     

Patrz część 2.

 

[1] Według:św. Alojzy Gonzaga, Świat aniołów, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2001, s. 13.

[3] Tamże

[4] Tamże.

[5] Pseudo-Dionizy Areopagita, „Pisma teologiczne”, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2005, s. 108.

 

 

 

 

artykułu

01 lutego 2018

MENU

© 2017 Anna Beata Stanclik